Grondwaterbeschermingskaart rondom bronnen voor drinkwater

Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het toestromende grondwater 60 dagen reistijd heeft tot de winning. Deze 60 dagen reistijd door de ondergrond gelden als minimale reistijd om het water bacteriologisch betrouwbaar te maken. Binnen dit gebied gelden strenge eisen voor de activiteiten die er mogen plaatsvinden.

Het grondwaterbeschermingsgebied wordt bepaald door de povincie en vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening. Het gebied is meestal vastgesteld op basis van een berekende verblijftijd van een waterdeeltje van 25 jaar in het watervoerende pakket waar de drinkwaterontrekking plaatsvindt.

De 100-jaarszones en de intrekgebieden rondom drinkwaterwinningen geven het gebied waarbinnen het grondwater 100 jaar of minder onderweg is naar de winning. Deze zone kan worden vastgesteld door de provincie voor zeer kwetsbare grondwaterwinningen. Het verschilt per provincie hoe hiermee wordt omgegaan. Afhankelijk van de provincie kunnen regels van toepassing zijn op basis van de Provinciale Milieu Verordening (Wet milieubeheer) of ruimtelijke verordeningen (Wet ruimtelijke ordening) . Bijna altijd is ruimtelijk stimuleringsbeleid van toepassing om rekening te houden met het drinkwaterbelang.

De boringsvrije zones zijn ingesteld om te voorkomen dat afsluitende lagen in de ondergrond (bijvoorbeeld klei- of leemlagen) worden doorboord. Deze lagen bieden bij kwetsbare winningen een extra bescherming tegen het uitspoelen van verontreinigingen naar het diepere grondwater dat bestemd is voor drinkwaterproductie. Naast deze lokale boringsvrije zones rondom winningen zijn er ook een aantal regionale boringsvrij zones weergegeven op deze kaart. Een voorbeeld hiervan is de Centrale Slenk. Dit gebied van Horsten en Slenken wordt beschermd met een boringsvrije zone vanwege zijn status als aardkundig monument.

Resources

Metadata

Field Value
Source https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/1ad6e0e0-8684-4a63-afe0-df1089072653
Last Updated December 11, 2023, 13:07 (UTC)
Created December 5, 2023, 13:57 (UTC)
metadata https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/1ad6e0e0-8684-4a63-afe0-df1089072653/formatters/xml