39 datasets found

Formats: WMS

Filter Results
 • Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie 2022

  Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), team Analyse en Rapportage, wordt een landsdekkend bestand gemaakt met daarin alle bij RVO bekende locaties van relaties...
 • Landbouwkundige geschiktheid voor weidebouw/veeteelt

  De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare...
 • Landbouwkundige geschiktheid voor akkerbouw

  De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare...
 • Tiendwegen

  Tiendwegen zijn polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen. Tiendwegen zijn ontstaan als karrenpaden en lopen evenwijdig aan de ontginningsbasis van...
 • WKO Verbodsgebieden

  This dataset has no description

 • Bodem - Bodemdaling - CO2 emissie uit veenweide (2021)

  Deze kaart toont de CO2 emissie uit veenweide (ton/ha/jr). Disclaimer: Let op! Deze kaart is indicatief. De waarden zijn gemiddeld en hebben een bandbreedte. De waarden zijn...
 • Groenblauwe ruimte landelijk gebied

  Het bestand toont de groene en blauwe ruimte in het landelijk gebied (= buiten de bebouwde gebieden) van Zuid-Holland. Hiermee wordt de 'landelijke' groenbeleving gekwantificeerd.
 • Kleidek op veen

  Op de kaart is de dikte van het kleidek (als bovenste toplaag, aan maaiveld) op veengronden te zien. Kennis over de aanwezigheid en dikte van het kleidek zegt iets over de mate...
 • Natura 2000 gebieden

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn...
 • Nature Network Netherlands

  This national dataset contains the Nature Network Netherlands - Provinces. The Nature Network Netherlands - Provinces dataset falls within the INSPIRE theme Protected areas.
 • Natuurbeheerplan 2024

  Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is een definitieve versie en is vastgesteld op 06-06-2023...
 • Stikstofdioxide 2021

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2021 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van...
 • Land Use

  This is the INSPIRE Existing Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2017.
 • Bodemgeschiktheidskaart - zettingsgevoeligheid

  Bouwen op slappe grond vereist inzicht in het voorkomen van “slappe” lagen in de ondergrond. Slappe lagen worden gedefinieerd als lagen die een geringe draagkracht hebben....
 • Draagkracht

  Het basisbestand is vervaardigd door TNO. Het basisbestand betreft feitelijk een klei- en veenkaart van de provincie Zuid-Holland. Deze geeft een indicatie van de...
 • Grondwatertrappen veengebieden

  De Provincie Utrecht heeft een Bodemvisie opgesteld om bodemdaling te beperken. Hierin worden de grondwatertrappen gebruikt. Ook de Waterschappen gebruiken de...
 • Historische bodemdaling door veenoxidatie

  Beeld van de historische bodemdaling door veenoxidatie in de provincie Utrecht in m/jr. op basis van de hoogtegegevens verzameld in de jaren tussen 1955 en 1975 door de...
 • Bodem - Bodemdaling - Kwelkaart Veenweidegebieden (2021)

  Deze kaart toont de mate van kwel en wegzijging in Veenweidegebieden. Disclaimer: Let op! Deze kaart is indicatief. De waarden zijn gemiddeld en hebben een bandbreedte. De...
 • Provinciale recreatiegebieden 2015

  Dit bestand bevat de begrenzingen van een aantal Recreatiegebieden die eigendom zijn van of erfpacht zijn bij de provincie Zuid-Holland
 • Leefbaarometer - tbv Atlas Leefomgeving

  Op de kaart ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de ‘leefbaarheidssituatie’ (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat...
You can also access this registry using the API (see API Docs).