86 datasets found

Filter Results
 • UWDH ontwerp

  This dataset has no description

 • Stikstof Emissies DASH model 2020

  DASH (DAtaset Stikstofdepositie Herkomst) heeft als doel om inzicht te geven in de herkomst van stikstofdepositie veroorzaakt door emissebronnen van stikstofdioxiden (NOx) en...
 • Energy Topo

  This dataset has no description

 • Droogmakerijen

  Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het...
 • Bodemdaling totaal, tbv de Atlas Leefomgeving

  De kaart laat de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland zien. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.
 • Bestrijdingsmiddelenatlas - SNO: Som Normoverschrijdingen 19115

  Op de kaart ziet u het algemene beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De Som Normoverschrijdingen (SNO) is een mate van normoverschrijding van...
 • Grondwaterbeschermingskaart rondom bronnen voor drinkwater

  Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het...
 • Recreatiegebieden

  Verblijfsrecreatiegebieden (bungalowparken, campings en jachthavens) en dagrecreatiegebieden (dierenparken) in de provincie Utrecht. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds...
 • Leefbaarometer - tbv Atlas Leefomgeving

  Op de kaart ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de ‘leefbaarheidssituatie’ (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat...
 • Provinciale recreatiegebieden 2015

  Dit bestand bevat de begrenzingen van een aantal Recreatiegebieden die eigendom zijn van of erfpacht zijn bij de provincie Zuid-Holland
 • Bodem - Bodemdaling - Kwelkaart Veenweidegebieden (2021)

  Deze kaart toont de mate van kwel en wegzijging in Veenweidegebieden. Disclaimer: Let op! Deze kaart is indicatief. De waarden zijn gemiddeld en hebben een bandbreedte. De...
 • Historische bodemdaling door veenoxidatie

  Beeld van de historische bodemdaling door veenoxidatie in de provincie Utrecht in m/jr. op basis van de hoogtegegevens verzameld in de jaren tussen 1955 en 1975 door de...
 • Grondwatertrappen veengebieden

  De Provincie Utrecht heeft een Bodemvisie opgesteld om bodemdaling te beperken. Hierin worden de grondwatertrappen gebruikt. Ook de Waterschappen gebruiken de...
 • Draagkracht

  Het basisbestand is vervaardigd door TNO. Het basisbestand betreft feitelijk een klei- en veenkaart van de provincie Zuid-Holland. Deze geeft een indicatie van de...
 • Bodemgeschiktheidskaart - zettingsgevoeligheid

  Bouwen op slappe grond vereist inzicht in het voorkomen van “slappe” lagen in de ondergrond. Slappe lagen worden gedefinieerd als lagen die een geringe draagkracht hebben....
 • Land Use

  This is the INSPIRE Existing Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2017.
 • Stikstofdioxide 2021

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2021 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van...
 • Natuurbeheerplan 2024

  Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is een definitieve versie en is vastgesteld op 06-06-2023...
 • Nature Network Netherlands

  This national dataset contains the Nature Network Netherlands - Provinces. The Nature Network Netherlands - Provinces dataset falls within the INSPIRE theme Protected areas.
 • Natura 2000 gebieden

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn...
You can also access this registry using the API (see API Docs).